Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mooier Fotografie per 1 januari 2019

De volgende algemene voorwaarden van Mooier Fotografie hebben betrekking op alle producten en/of diensten van Mooier Fotografie. Indien u als klant gebruik gaat maken van de diensten van Mooier Fotografie, dient u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

1. Definities
1.1 De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als klant (de persoon of personen welke een overeenkomst aangaan met Mooier Fotografie en tevens de afnemers zijn van de overeengekomen leveringen en/of diensten) en Mooier Fotografie als opdrachtnemer.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Mooier Fotografie en de klant, inclusief offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestiging en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Alle genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Tenzij anders overeengekomen verliest de vergoeding genoemd in de offerte haar geldigheid 7 dagen na de datum van verzending door Mooier Fotografie.

4. Factuur en Betaling
4.1 De klant zal de factuur van Mooier Fotografie op onjuistheden controleren. De klant zal binnen 10 werkdagen na factuurdatum eventuele onjuistheden schriftelijk te melden.
4.2 Bij aanvaarding van de offerte ontvangt de klant een aanbetalingsfactuur van €300. De betaling van deze factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na facturatiedatum.
4.3 Indien Mooier Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen is Mooier Fotografie geheel eigenaar van levering en diensten. De klant is in verzuim en daarmee de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. De beelden worden geleverd na ontvangst van het verschuldigde.

5. Opdracht
5.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Mooier Fotografie zich jegens de klant verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
5.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door wederzijdse schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de offerte.
5.3 Mooier Fotografie heeft het recht om de opdrachtovereenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, in de stijl en kwaliteit waarin Mooier Fotografie gebruikelijk werkt.
5.4 Mooier Fotografie zal naar haar beste kunnen handelen, binnen de gegeven omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
5.5 Mooier Fotografie houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Mooier Fotografie onaanvaardbaar maakt.
5.6 Bij annuleren van de opdracht binnen 48 uur voorafgaand aan de reportage met geldige reden, zal het volledige factuurbedrag geretourneerd worden. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn ziekte van de klant, overlijden van de klant e/o 1e graads familieleden. In alle overige gevallen heeft Mooier Fotografie het recht om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
5.7 Wanneer Mooier Fotografie door onvoorziene omstandigheden een opdrachtovereenkomst niet kan uitvoeren dan zal Mooier Fotografie in overleg met de klant voor een passend alternatief zorgdragen (Mooier Fotografie heeft diverse collega-fotografen om hiervoor te benaderen) of zal de overeengekomen vergoeding gerestitueerd worden. Mooier Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe- en/of gevolgschade.

6. Levering
6.1 Mooier Fotografie is verantwoordelijk voor de selectie van de geleverde bestanden.
6.2 Mooier Fotografie levert nimmer onbewerkte ofwel ‘RAW’ bestanden. Alle beelden worden zorgvuldig nabewerkt op onder andere belichting, kleur en contrast. Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Mooier Fotografie.
6.3 Extra nabewerkingen, zoals het aanpassen van elementen in de beelden is in overleg mogelijk tegen een extra vergoeding.
6.4 Fotografisch werk wordt geleverd in hotel/ restaurant Villa Augustus te Dordrecht. Verzonden fotografisch werken zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment het fotografisch werk van Mooier Fotografie onbeschadigd retour is ontvangen.
6.5 Levertijden zijn geschat en mede afhankelijk van betrokken leveranciers. Mooier Fotografie levert de beelden tussen de 10 en 12 weken na de trouwdag.
6.6 Mooier Fotografie maakt een eerste albumontwerp nadat de klant de beelden heeft ontvangen.
6.7 Na bestelling wordt het album binnen ongeveer 4 weken geleverd. Mooier Fotografie bericht de klant wanneer er sprake is van een langere levertijd.
6.8 Trouwalbums worden enkel geleverd na ontvangst van betaling.
6.9 Indien een fotoproduct beschadigd wordt ontvangen dient dit binnen 2 kalenderdagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Mooier Fotografie. Na deze periode kan Mooier Fotografie de beschadiging of klacht omtrent het product niet meer in behandeling nemen.

7 Auteurs- en Publicatie recht
7.1 Het auteursrecht op fotografische werken berust bij Mooier Fotografie.
7.2 De klant gaat akkoord dat Mooier Fotografie eigenaar is en blijft van alle beelden in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken.
7.3 De klant ontvangt de digitale bestanden in hoge resolutie en gaat akkoord dat zij deze enkel voor eigen privé en in huiselijke kring mogen gebruiken. Het is niet toegestaan de fotografische beelden te vermenigvuldigen en/ of te gebruiken ten behoeve van zakelijke doeleinden, te verkopen aan derden dan wel te participeren in (foto)wedstrijden.
7.4 Het is toegestaan voor de klant om de beelden te delen op Social Media mits met naamsvermelding van Mooier Fotografie.
7.5 Het is niet toegestaan voor de klant om de fotografische beelden zelf te bewerken. Hieronder valt ook het croppen/ bijsnijden van beelden.
7.6 De klant gaat ermee akkoord dat Mooier Fotografie de fotografische beelden kan gebruiken voor eigen portfolio, eigen website, eigen blog, commerciële/promotie doeleinden al dan niet via internet, drukwerk, wedstrijden of publicatie op trouwblogs. Voor het gebruik van deze beelden voor dergelijke doeleinden zal de klant geen vergoeding ontvangen.
7.7 Indien de klant de beelden wil (laten) publiceren op bijvoorbeeld een (trouw)blog dient de klant dit voorafgaand te overleggen met Mooier Fotografie.
7.8 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Mooier Fotografie.

8. Klachten
8.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan Mooier Fotografie te worden medegedeeld.
8.2 Mooier Fotografie werkt met een gekalibreerd computerbeeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en – correcties, waardoor er minimale kleurverschillen zullen zijn op de producten. Het is mogelijk dat de klant de kleuren of helderheden op zijn beeldscherm anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is. Mooier Fotografie is om deze reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
8.3 Mooier Fotografie is niet verantwoordelijk voor afwijkende kleurenprints wanneer deze elders besteld worden dan bij Profotonet (www.profotonet.nl).

9 Aansprakelijkheid
9.1 Mooier Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Mooier Fotografie. Aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10 Rechts- en forumkeuze
10.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
10.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Mooier Fotografie en de klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.